top of page

"Jin Feng Pian Pian Dance Team"

Dance Team Activity Notice (Sample)

Picture-1, Dance team activity notice (sample).JPG

Discipline of dance team activities

Picture-2, dance team activity discipline.JPG

2022 7.1 National Day performance of Tibetan dance "Dream of the Blue Sky", performed by Jin Feng Pianpian Dance Team: Sun Shengying, Luan Aimin, Fan Shengbo, Zhou Ying, Qunxing, Chen Guoyuan, Chen Yao, Fan Shuyun, Ma Zhizhen, Zheng Sanyuan.mp4

2022-05-04 "Nomad Time" Jinfeng Dance Team.mp4

2022-02-15   "Good Luck" Dance.mp4

-2021-Dance "Watching the Moon"

2019 "Waiting for You for Three Thousand Years"

2019 Dragon and Lion Festival Dance "I Love China"

2019 Dragon and Lion Festival Dance "I Love China"

Picture-3-2019 Dance "I Love China".jpg
Picture-4-2019 Dance "I Love China".jpg

2019 Cheongsam Show "Shanhaiguan" catwalk

Picture-5-2019-Dragon and Lion Dance Festival "Shanhai Pass" Fashion Show.jpg
Picture-5-2019 Dragon and Lion Festival Cheongsam Show "Shanhai Pass".jpg
Picture-7-2019 Dragon and Lion Festival Cheongsam Show "Shanhai Pass".jpg
Picture-8-2019 Dragon and Lion Festival Cheongsam Show "Shanhai Pass".jpg

2019 Golden Maple Dragon and Lion Festival Performance Celebration

Picture-9-2019 Golden Maple Dragon and Lion Dance Festival Celebration Party.jpg

2019 Dance "Meeting is a Song"

Picture-10-2019-Dance "Meeting is a Song" group photo.jpg
bottom of page