top of page

2021-02-25 "Golden Maple Golden Bull White Jade Lantern Festival"

  1. Duo Zhuan "Little Happy New Year" Wang Shunji, Chang Lihua

2. Tao Quandi, female solo "My Family is in China"

3. Accordion playing "Bullfighting" by Yang Gongsong

4. English recitation "The Age of Life" Jinfeng English class

6. Xiao Qingfu, Peking Opera "Ganlu Temple"

7. Boys solo "Congratulations Congratulations" Sun Jianming

8. Dance "I Love Jiuzhaigou" by Fan Shengbo

9. Female solo "Hometown of the Moon" Wang Liyu

11. Liu Ying, female solo "Flowers in the Moon Garden"

14. Fan Youzhi, a model play "The Children of the Poor Are Heads of Home Early"

15. New Year painting "Zodiac" by Liu Fengyun

16. Chorus "Tianyao China" Gao Haishan, Gu Xiaoping

17. Hulusi solo "Marriage Vow" "Sri Lankan Dance Music Tank Dance" Du Liansheng

18. Boys solo "What a wonderful world" Ma Zhihua

19. Dance "Grass on the High Plateau" Cai Shibin

20. Female solo "People say Shanxi is beautiful" by Tang Ying

21.  lantern riddles

21-1 Riddles.JPG

23.     Soundtrack recitation "Year after Year" by Luo Houyao

25. Wang Tongchun and Mei Yi in Shaoxing Opera "Sister Lin Falling from the Sky"

27. Boys solo "There is a beautiful legend" Wang Tongchun

28. Riddle Award

29. Ending

30. Group photo (1-3)

bottom of page